PEEL百乐子弹冰爆珠

2021-08-11 18:57:40 admin
外烟名称:PEEL百乐子弹冰爆珠
烟气一氧化碳量:9mg          单盒支数:20支
焦油量:9mg                  烟气烟碱量:0.7mg
烟长:80mm                   过滤嘴长:20mm
外烟类型:混合型             销售形式:代购
包装主色调:黑色             包装副色调:青色
包装形式:条盒硬盒           上架时间:2019-04-6

口味:9.2分            外包装:9.3分          性价比:8.6分        综合:9.0分


图1新版,图2老版


外烟


外烟